+359 895 614150

info@trainsoftbg.com

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

ЗАЯВИ УЧЕБЕН ЧАС

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

Съгласен съм с Условията за обработка на лични данни
Позволявам на имейл да получавам полезна информация от ТреинСофт. Знам, че мога да прекратя това когато пожелая. ТреинСофт не използва за друго моите данни, освен за позволението и за срока дадени от мен.

ПРИСЪСТВЕНИ И ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ФИНАНСОВИ ЕКСПЕРТИ

СЧЕТОВОДИТЕЛИ

РИСК-МЕНИДЖЪРИ

БАНКЕРИ

РИСКОВИ АНАЛИЗАТОРИ

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL


Курсът е предназначен за финансови анализатори, финансови експерти, счетоводители, риск-мениджъри и всички служители, които се занимават с обработката, анализът и прогнозирането на бази от данни.

Участие могат да вземат всякакви финансови и нефинансови институции, банки и фирми.

Програмата на курса обхваща основните и спомагателните финансови функции за решаване на комплексни задачи в областта на инвестициите, финансовия анализ и управлението на богатството на фирмата или организацията.

С обучението по финансово моделиране с Excel служителите ви ще придобият теоретични и практически знания и умения при използването на функциите за анализ и обработка на бази данни, решаването на конкретни проблеми и вземането на рационални решения по най-оптималния начин. 

Служителите преминали обучението от вашия екип ще могат да изчисляват доходност, риск на инвестиционни проекти с MS Excel и да правят подробни анализи и прогнози, които да ви служат при управление на бизнеса.

БЕЗПЛАТЕН ПЪРВИ УЧЕБЕН ЧАС

17 ОСНОВНИ ТЕМИ

16 УЧЕБНИ ЧАСА

ПРАКТИКУВАЩ ЛЕКТОР

МИН. БРОЙ УЧАСТНИЦИ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 4

МИН. БРОЙ УЧАСТНИЦИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 1

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ С EXCEL

16 УЧЕБНИ ЧАСА РАЗПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ ТЕМИ

Текстови функции (Text Functions) – Left, Right, Mid, Trim, Len, Find, Search, Concatenate and & Functions, Replace and Value Functions

Използване на командата Text to Columns за извличане на данни.

Функции за изчисления с дати (Date Functions) – Datevalue, Today, Workday, Networkdays, Day, Month, Weekday, Year и Date.

Писане на логически условия. Логически функции и функции за броене при условия – If, And, Or, SumIfS, CountIfS, SumIf, CountIF

Създаване, променяне и изтриване на имена на клетки и набор от клетки (Range Names). Използване на създадените имена на клетки при изчисляване на формули (Natural Language Range names).

Функции за търсене – Lookup, Index, Match Functions

Филтриране на данни по определени критерии (Filtering Data and Advanced Filter)

Проверка за валидност при въвеждане на данни (Data Validation).

ИЗПОЛЗВАНЕ НА PIVOT TABLES ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ. УСЛОВНО ФОРМАТИРАНЕ НА ДАННИ – CONDITIONAL FORMATTING.

Консолидиране на данни от различни таблици (Data Consolidate)

Финансови функции за анюитети - сегашна стойност (PV), бъдеща стойност (FV), анюитетна вноска по кредит (PMT, PPMT и IPMT). What-If -Table. Приложение на NPV, IRR, XNPV, XIRR в задачи за капиталово бюджетиране

Използване на приложението Solver за решаване на оптимизационни задачи в областта на капиталовото бюджетиране, за финансово планиране и дистрибуционни проблеми.

Техники в Excel за анализ и оптимизиране на дейността. Анализ на чувствителността – Sensitivity analysis. Командата Goal Seek. Създаване на варианти и избор на оптимално решение – използване на Scenario Manager

Обобщение на данни с хистограми. Обобщение на данни с описателни характеристики (Descriptive Statistics). Моделиране на експоненциален растеж. Корелационен анализ за описване на данни.

Анализ на вариация (ANOVA). Използване на подвижни средни за прогнозиране (MA). Монте Карло симулация с Excel, прилагане на описателна статистика и хистограма за анализ на резултатите.

Регресионен анализ – единичен и множествен. Регресионен анализ със качествени фактори (Dummy Variables).

ВСИЧКИ ТЕ ВЕЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА

10 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ТРЕИНСОФТ

Покана за безплатен първи учебен час

Удостоверения за професионална квалификация, признати в страните от ЕС;

За студенти и младежи, притежаващи международна ISIC, EYC и ITIC карта 15% отстъпка от редовната цена за всички обучения

Europass приложение на английски език;

За втори и следващ участник от една организация – допълнителна отстъпка

Допълнителна отстъпка за организиране на Ваши приятели, познати и колеги

Клиенти на ТреинСофт използват автоматична отстъпка

Възможност за разсрочено плащане

Учебни материали, консумативи, практически задачи, които са включени в цената

Кафе, чай, минерална вода се предлагат безплатно

ПОСЛЕДНИТЕ СТАТИИ ОТ НАШИЯ БЛОГ

info@trainsoftbg.com

+359 895 614150